Locupletissima Bibliotheca moralis praedicabilis Volume 3

 
9781130980240: Locupletissima Bibliotheca moralis praedicabilis Volume 3

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1701 Excerpt: ...plusque in illis reperietur emendatione, quam commendatione dignum, aut veró in bene corpus minime perfeverabunt. Hoc autem nequáquamaccidit illis, qui dependmur ab a!teriusdiredtioneoperantur, horum enim adtiones tab's funt meriti, ut quaevis carum etiam minima, hoc obediential charadtere confignata Deo fit acceptiflima, ab coque liberaliter compenfetur. UndeS. Bernardus ait: Qaife fibi Magijlrtan confiituit, Jiulta fe difiipulumfubdn. 3. In vita S. Philippi Nerij ad probandum haûenus didta, egregium de quodam ejus poenitente legitur exemplum, cum enim hie quotidie fine ejus liccntia rigida difciplina corpus fuum caftigaret, tandem fcrupulo adadlus, virum Dei Confeflorem fuum hujus operis confeium faecre voluit. Sandtus veró Philippus, utpote dono diferctionis ípirituum excellenter praxhtus, opus hoc ei nequáquam fervirc cognofcens, éidem dixit, non íblum nolle fe, ut quotidie dilciplinam faccret, verum etiam optare fe, ut ab eadem prorfus abftineat. Pcenitens autem Viro Dei non acquiefeens, adeó ei importunus fuit, ut tandem ab eo ргжеерtum extorferit difciplina: certo quodam feptimanae die faciendi. Sed ó mira res! Ñeque enim multum temporis-elabebatur, cum cece pcenitens ad ejus pedes proftratus confeflus cft, quod appropinqaante dk diíciplina: facienda: ab eo prafíxo tantam fentiret animi repugnantiam, ut vix ti potlibüe fit, earn pcrñcere pofle, tamecfi antea, dum ex proprio genio diíciplinam quotidie faccret, maximam in eo opere habüerit fatisfàduonem & complacentiam. B. Petrus Damianus cafum quemuam refert, cujus ipfe oculatus teflis fuerat i Dicit enim: lJompofix terea quod ordine'm mtmßraniium fpirituum defer'uertt...

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande