Verhandelingen Van Het Bataviaasch Genootschap Der Kunsten En Wetenschappen (42 )

 
9781234109967: Verhandelingen Van Het Bataviaasch Genootschap Der Kunsten En Wetenschappen (42 )

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1881 edition. Uittreksel: ...van hoogerhand is voorgeschreven (97), zoodat hij bij droogte aangeroepen en bij zware regens bezworen wordt door ongeveer iedereen, van den Keizer met zijne Mandarijnen af tot den geringsten burger toe. Niet te verwonderen is het ook, dat hij zulk een groote rol speelt in het midden van den zomer, wanneer, zooals reeds op de eerste bladzijden van § 1 werd toegelicht, groote droogten het Rijk teisteren en verschroeiende winden uit het Noorden tot zelfs Emoy en Canton doordringen. Het volk van zuidelijk Foehkjen noemt die winden, behalve vuurtyfonen, ook nog wel //noordelijke (winden) van de drakenbooten," Ung-lsoen pak (98), eene benaming die zonder twijfel op de nauwe betrekking wijst, die tusschen het droge weder en het groote waterfeest van de vijfde maand bestaat. Die droogte duurt echter niet lang; want in de zesde maand beginnen de re gens weer te vallen, en zoo blij toonde zich eertijds het volk daarover, dat men elkander geluk wenschte. »In de zesde maand"--zoo zegt de Kalender van KingTsihoe--//valt er stellig een regen van drie uren lang. Het landvolk beschouwt ais een verkwikkende bevruchting, en in de dorpen en steden feliciteert men dezen //elkander met de woorden: //verheug u in den regen!" Ook Meucius (") zinspeelt hierop, wanneer hij zegt: win de zevende en achtste maand (10), gedurende de droogte, //verwelken de jonge planten; doch dikke wolken pakken zich daarna aan het luchtruim samen en zenden stroomeu regen neder, zoodat de jonge halmen opschieten als //met schokken." Het is deze regen, dien men nog op den huidigen dag in den aanvang van de vijfde maand bezweren wil; en daartoe wendt men zich tot den Draak, den gever van den regen. Algemeen verspreid is het volksgeloof, dat de verschijning van een Draak...

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande