Günesin Ogullari - Dersim Ermenileri ve Alevileri

 
9782917329672: Günesin Ogullari - Dersim Ermenileri ve Alevileri
Présentation de l'éditeur :

La traduction en turc du livre "Les Fils du Soleil - Arméniens et Alévis du Dersim" Ermeniler için, Dersim, Do u Anadolu'nun efsanelerle ve s rlarla çevrili bölgesi. Uzun bir zaman merkezi iktidara kar gelenlerin s nma topra olan bu bölge günümüz Türkiye sinde Tunceli ad yla bilinmektedir. Zaza ya da kürtçe dillerinin ve ermeni dilinin konu uldu u ho görünün ve çe itlili in topra . Manast rlar ve H ristiyan kiliseler, Alevilerin kutsal mekânlar ile birbirlerine kar rd , kad nlar ve erkekler do aya kar sayg ve sevgiyle bir bütün olarak ya arlard . Dersim alevili inin kökeni Iran kültürel alan na ait olup, mitraizm'e ve ermeni paganizm diye adland rabilece imiz ermeni avatar na ba l idir. Ermenilerin yads namaz bir k sm n n, Zerdü tlükten gelen eski pagan inançlar na ba l kalarak, H ristiyan bir cila alt nda kalmay kabul etmi olmalar mümkün müdür? Ayn ekilde, ii sufi bir cila ile Dersim e yerle en iran halklar için de bu soru sorulabilir. Dersimi Aleviler ve Ermeniler barbarl n darbeleri alt nda ölümlü ortak bir kadere sahip idir. Yakla k yirmi y l ara ile bir soyk r m ve bir etnik k r m, türk saf kan politikas n n savunucular taraf ndan çok korkulan Dersim in kültürel çe itlili i, yok edilmi tir. Ermeni ve Alevi, insanl a kar i lenen bu suçlar n kurbanlar olduklar n n tan nmas için birlikte mücadele etmekte ortak bir ç karlar var olmakta idir. Bu trajik olaylardan sonra, dostluk zincirinin halkalar k r lm ve Dersim Alevileri kanl katliamdan kurtarabildikleri Ermenileri aralar nda saklay p, kendilerine dâhil etmi lerdir Bu kitap, bu halkalar tekrar birle tirmek için yaz lm t r.

Informations supplémentaires :"Ce livre, Gunesin Ogullari est la traduction en turc du "Les Fils du Soleil" " du même auteur.

Biographie de l'auteur :

1972 do umlu Erwan KERIVEL, büyük bir Frans z demiryolu firmas nda çal makta idir. 1990 y l nda Fransa ya göç eden alevi toplumu ile tan mas , Avrupa da çok az bilinen bu kültürü incelemeye itmi tir. Türkçe ö renerek, Türkiye ye çok say da seyahatte bulunur ve konu ile ilgili on y l süren otodidakt ara t rmalar ve çal malar sonucunda, bu eser arac l yla o topraklarda ya am olan Dersimi Aleviler ve Ermeniler konusunda tarihsel, felsefi ve sosyolojik bir anlat m sunmaktad r.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande