Klucze do oznaczania owadow lesnych

 
9788309010142: Klucze do oznaczania owadow lesnych

Wsród fitofagów jest wiele gatunków, które powoduja rozlegle uszkodzenia drzew oraz wykazuja tendencje do wzmozonego, a nieraz tez gradacyjnego i wielkoobszaro­wego wystepowania. W niektórych rejonach naszego kraju doprowadzaja one niekiedy do okresowego zagrozenia trwalosci drzewostanów. Z fitofagami scisle powiazane sa zoofagi, do których naleza pasozyty, parazytoidy i drapiezce. Istotna role w biocenozie lesnej odgrywaja równiez owady fitosaprofagiczne odzywiajace sie martwymi roslinami lub ich fragmentami, a takze nekrofagi zerujace na martwych kregowcach oraz koprofagi zerujace w ekskrementach ssaków. Owady odzywiajace sie pylkiem i nektarem (tzw. sustynenci) biora czynny udzial w zapylaniu krzyzowym roslin kwiatowych (oko­lo 80% roslin okrytonasiennych jest zapylanych wylacznie przez owady). Nalezy jednak zaznaczyc, ze wiele gatunków owadów moze stale lub okresowo pobierac pokarm za­równo roslinny jak i zwierzecy lub tez odzywiac sie róznym pokarmem w stadium lar­walnym i imaginalnym. Owady sa równiez obiektem zerowania innych zwierzat i miej­scem bytowania lub rozwoju symbiotycznych i patogenicznych mikroorganizmów.
Z tego tez wzgledu umiejetnosc prawidlowego rozpoznawania owadów zarówno na podstawie róznych postaci i stadiów rozwojowych, jak i powodowanych przez fitofagi uszkodzen drzew iglastych i lisciastych, jest niezbedna zarówno z punktu widzenia ochrony lasu jak i ochrony ekosystemów lesnych. Tylko na podstawie prawi­dlowo zidentyfikowanego sprawcy uszkodzenia oraz okreslenia jego liczebnosci i gestosci wystepowania, mozna zastosowac wlasciwe metody prognozowania pojawu, profilaktyki i ograniczania nadmiernej liczebnosci szkodnika.
Aby ulatwic rozpoznawanie najczesciej wystepujacych w lesie owadów, opraco­wano odrebne klucze do oznaczania róznych postaci i stadiów rozwojowych owadów oraz uszkodzen drzew i krzewów lesnych spowodowanych przez fitofagi, ilustrowa­ne rysunkami i kolorowymi fotografiami. Dzieki inicjatywie PWRiL w Warszawie zostaly one przygotowane jako oddzielna publikacja, bedaca czescia wydanych w 2006 r. ,,Cwiczen z entomologii lesnej".
W kluczach uwzgledniono wiekszosc gatunków owadów fitofagicznych o duzym znaczeniu w gospodarce lesnej, które sa wymienione w ,,Instrukcji ochrony lasu" (2004). Dla lesnika wazne jest równiez rozpoznawanie gatunków nalezacych do po­zostalych grup troficznych, takich jak gatunki zoofagiczne (pasozyty, parazytoidy, drapiezce), fitosaprofagiczne, nekrofagiczne i koprofagiczne, wsród których znajdu­ja sie tez owady objete ochrona prawna na terenie naszego kraju.
Ze wzgledu na zmiany w nomenklaturze, które dokonaly sie w ostatnich latach, zamieszczono przeglad systematyczny wszystkich taksonów (jednostek systematycz­nych) wymienionych w kluczach do oznaczania, z uwzglednieniem najwazniejszych synonimów.
Ksiazka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników terenowej sluzby ochrony lasu i kwarantanny roslin oraz pracowników Zespolów Ochrony Lasu jako pomoc przy wykrywaniu, identyfikowaniu, prognozowaniu i terminowym ograniczaniu nadmiernej liczebnosci szkodników fitofagicznych. Moze ona równiez byc wyko­rzystywana w dydaktyce szkól srednich i wyzszych, a takze przez pracowników ziele­ni miejskiej oraz osoby zainteresowane ochrona róznego typu zadrzewien.

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande