Schlichting Test voor Taalproductie-II Complete set

 
9789031398300: Schlichting Test voor Taalproductie-II Complete set
From the Inside Flap :

De Schlichting Test voor Taalproductie - II meet het niveau van expressieve taalvaardigheid van jonge kinderen.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Individuele diagnostiek: voor het vaststellen van aanwezigheid van expressieve taalontwikkelingsstoornissen
Evaluatie: voor het meten van het effect van gegeven therapie.

WAT MEET DE TEST?
De algemene taalvaardigheid van jonge kinderen in het domein van productie worden vastgesteld op: woordniveau, zinsniveau, (Semi-) spontane taal, verbaal werkgeheugen, fonologisch werkgeheugen, fonologische verwerking.
Indien uit het onderzoek blijkt dat een kind een achterstand heeft op de testonderdelen, kunnen andere onderdelen afgenomen worden.

VOOR WIE?
Diagnostisch bevoegde professionals en door logopedisten, klinisch linguïsten en orthopedagogen enz. Op de test is kwalificatieniveau 1 van toepassing.

AFNAME EN SCORING
Individueel bij kinderen van 2-7 jaar. De afnameduur is ca. 30-60 minuten (afhankelijk van de leeftijd)
Bij de testafname wordt volgens een gestandaardiseerde opzet een reactie aan het kind ontlokt door middel van het gebruik van afbeeldingen of voorwerpen. De verschillende testonderdelen kunnen elk apart worden afgenomen en leveren per onderdeel standaardscores op. Voor elk onderdeel gelden instap- en afbreekregels.

NORMGEGEVENS
De test is genormeerd op een representatieve steekproef van ca. 2200 Nederlands sprekende kinderen uit Nederland en Vlaanderen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 1;9 - 2;3 - 2;9 - 3;3 - 3;9 - 4;3 - 5;3 - 5;10 - 6;6 - 7;3. Voor Turks sprekende kinderen is een ongenormeerde Turkse versie van item 1 tot en met 40 van de Test voor Woordontwikkeling beschikbaar.

COTANBEOORDELING
Positieve COTAN beoordeling.
De test staat op de lijst van de Commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs (cluster-2) en leerlinggebonden financiering.

Deze test is een herziene versie van de Schlichting Test voor Taalproductie uit 1995.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande