Oktay Akbal Tarzan Öldü

ISBN 13 : 9789750702051

Tarzan Öldü

 
9789750702051: Tarzan Öldü
Présentation de l'éditeur :

"Akbal, yeni kitab? Tarzan Öldü'de bu tür hikayenin rakipsiz ustas? ve temsilcisi iddias?n? ba?ar?yla sürdürüyor. Bir ele?tirmenin deyi?iyle: 'tekeline ald??? bir alan?n tek ustas?'... Tarzan Öldü, Akbal'?n ayn? düzeydeki ustal???n? sürdürdü?ü bir öyküler toplam?... Akbal, an?lar?n ve duygular?n insan ya?am?n? biçimlemedeki etkinli?ini en derinden duyan yazarlardan biri."-Do?an H?zlan-
"Tarzan Öldü hikayesi, serüvenlerin ya?and??? çocukluk y?llar?n?n özlemini dile getirir. Bir de?i?imdir, ki?inin ya?am?na engel olan. Her yeni gün, bir yeni ki?iyi do?urur. An?lar, dü?ünceler kimi zaman s?ral?, kimi zaman s?ras?z ba?lan?rlar birbirlerine... Bütün hikayeler boyunca yal?nl???n ?iiriyle yüklü bir anlat?m al?r götürür okuyucuyu kendi dününe... Dü?ler, özlemler, an?lar ü?ü?ür kafas?na, de?erlendirilir tek tek. Sonra bir tedirginlik kal?r geriye. Ya?anmam?? olman?n tedirginli?i."
-Atilla Özk?r?ml?-

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande