Marka Ve Marka Stratejileri

 
9789752531413: Marka Ve Marka Stratejileri
Présentation de l'éditeur :

Dr. Ça?atan TA?KIN 1977 do?umlu olup, lisans e?itimini Uluda? Üniversitesi Mühendislik-Mimarl?k Fakültesi Endüstri Mühendisli?i Bölümü'nde 1999 y?l?nda tamamlam??t?r. Ayn? y?l Uluda? Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ??letme Yüksek Lisans Program?'n? kazanm??t?r. 2002 y?l?nda Uluda? Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi ??letme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dal?'nda, ara?t?rma görevlili?i s?nav?n? kazanarak ara?t?rma görevlisi olarak çal??maya ba?layan Ça?atan TA?KIN. 2003 y?l?nda "Araç Rotalama Problemlerine Genetik Algoritma Yakla??m? ve Bir Uygulama" adl? tezi ba?ar? ile savunarak yüksek lisans?n? tamamlam??t?r. 2003 y?l?nda Uluda? Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ??letme Doktora program?na ba?layan Ça?atan TA?KIN, 2008 y?l?nda "Pazarlama Stratejilerinin Olu?turulmas?nda Marka De?erinin Etkisi ve Bir Uygulama" isimli doktora tezini ba?ar? ile savunarak "Doktor" ünvan? alm??t?r. Halen Uluda? Üniversitesi iktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi ??letme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dal?'nda "Ara?t?rma Görevlisi Dr." olarak çal??maktad?r. ?lgi alanlar? aras?nda&;#59; veri madencili?i, veri zarflama, marka de?eri ölçümü ve sistem dinami?i konular? bulunmaktad?r.
Prof. Dr. Ömer AKAT, B?TIA dan mezun olduktan sonra MEB'in açm?? oldu?u yurt d??? doktora bursu s?nav?n? kazanarak 1416 say?l? Yasa uyar?nca ?ngiltere'ye gönderildi. Oxford ve Brighton ba?ta olmak üzere de?i?ik yerlerde lisan kurslar?na kat?larak muhtelif sertifikalar sahibi oldu. 1978 y?l?nda. ?skoçya'n?n Strathclyde Üniversitesi Pazarlama Departman?ndan Yüksek Lisans (Master) derecesini ald? ve üniversitenin ö?renci yurdunda müdür yard?mc?l??? görevinde bulundu. 1982de ?ngiltere'deki Bath Üniversitesi ??letme Fakültesi'nden Turizm Pazarlamas? dal?nda Ph. D. Ünvan? ald?. Avon Belediyesi Yaz Okulu'nda ö?retmenlik de yapan Ömer Akat. 1983 y?l?nda Uluda? Üniversitesi ??BF de Yard. Doç. Dr. olarak mecburi hizmetini yerine getirmeye ba?lad?. A?ustos 1991 de Brtish Counc?l arac?l??? ile Londra'ya gitti ve M?ddlesex Polytechnicte misafir ö?retim üyesi olarak "Körfez Krizinin Türkiye Ekonomisine ve Türk Turizmine Etkisi" konusunda bir seminer verdi. 1992 y?l?nda Doçent olan Ömer Akat' ?n ulusal ve uluslararas? konularda Türkçe ve ?ngilizce olmak üzere birçok makale ve çal??malar? vard?r. Kas?m 2000 de Profesör ünvan? alan Ömer Akat in aynca:
1. Uygulamaya Yönelik ??letme Politikas? ve Stratejik Pazarlama
2. Uluslararas? Pazarlama Karmas? ve Yönetimi
3. Pazarlama A??rl?kl? Turizm ??letmecili?i
4. Küreselle?me Sürecinde Kemikle?mi? Güncel Sorunlar?m?z (Derleme)
adlar?nda dört kitab? bulunmaktad?r.
Prof. Dr. Ömer AKAT, halen Uluda? Üniversitesi ??BF ??letme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dal? nda görev yapmaktad?r.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande