Gönül Kivilcim Jilet Sinan

ISBN 13 : 9789755397467

Jilet Sinan

Note moyenne 3,78
( 9 avis fournis par GoodReads )
 
9789755397467: Jilet Sinan

Deli Yunus, Kunt, Kinova, Jilet, Cingöz, F?rlama ve di?erleri... Sokaktakiler yani, fark etti?imizde kald?r?m de?i?tirdi?imiz, yüzleri kans?zl?ktan karaya çalm?? tinerciler, sefil ve peri?an ya?ayanlar... k?sacas?, en diptekiler... Usta yazar Gönül K?v?lc?m, Jilet Sinan'da i?te bu kimliksiz, evsiz ve sevgisiz ya?ayan, daha do?rusu ya?amaya çal??an çocuklar?n y?rt?c? dünyas?na, geceye, gecenin en karanl?k, en so?uk ve en ac?mas?z atmosferine davet ediyor okurunu. Yoksulluk ve sefalete güzelleme düzmedi?i gibi, sistemin d???na f?rlat?lm?? bu insani at?klar için geri dönülecek noktan?n çoktan a??ld???n?n da fark?nda.Mekânlar? bazen bir üstgeçidin kuytu bir kö?esi, bazen bir bankamatik, ço?unlukla terk edilmi? bir izbe, ?anslar? varsa bo? bir dükkân olan bu çocuklar, kendilerini kabul etmeyen bir toplumdan istifa ediyor ve ilk i? olarak da kendilerine hiçbir ?ey, insan olma hakk? bile vermedi?i yetmezmi? gibi, ba?lar?na bela olan; karakolda fi?lenmenin, yakaland?klar?nda cezalar?n?n katlanmas?n?n, daha fazla dayak ve daha çok ac?n?n nedeni olan nüfus cüzdanlar?n? y?rt?yorlar. Ba?ka bir tanr?n?n, ba?ka bir cumhuriyetin topraklar?nday?z; "Kafa Kâ??ts?zlar Memleketi"ndeyiz art?k. O memleketin çocuklar? kimlikli topluma yönelik kin ve nefretlerini kendi bedenlerine ve birbirlerine ak?t?yor; tecavüzün, kan, ?iddet ve ölümün do?alla?t??? gecelerde her kö?e ba??nda bir pusunun ürpertisiyle bir sonraki güne yeti?ip tutunmaya çal???yorlar...Gelin bir sabaha daha tutunmu? Jilet Sinan'?n kafas?n?n içinde dolan?p duran cümlelere kulak verelim: Ad?m?m?z? att???m?z yerde filmlerdekinden güzel villalar bitecek, dü?ün sofralar?n? aratmayan masalarda sinema afi?lerinden göz k?rpan k?zlarla yemek yiyecektik. Fantezilerimiz kutular?ndan f?rl?yor, etraf?m?zda dans ediyordu... Kabuklar?m?zdan zorla ç?kard?lar bizi. Ba??m?za kaka kaka dünyan?n düz de?il yuvarlak oldu?unu ö?rettiler. Bu yuvarlak dünyada dürüstler yerine namertler, dü?ler yerine tefeciler i? yap?yordu. H?rs içimizde patlayan h

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande