Evelyn Buchmann Benim Oglum Bir Eroinman

ISBN 13 : 9789755710013

Benim Oglum Bir Eroinman

 
9789755710013: Benim Oglum Bir Eroinman
Présentation de l'éditeur :

Özellikle Bat?'da sosyal bir yara haline gelen uyu?turucu ba??ml?s? gençlik, doktorlar, aile dan??manlar? ve psikologlara kadar her kesimden çözüm aranan bir olgu. Buna kar??n pek az ilgili, uyu?turucu ba??ml?s? çocuklar?n ebeveynlerinin ac?s?n? biliyor. Anne babalar çocuklar?n?n ba??ml?l???ndan sorumlu tutulurlar ve suçlan?rlar.
??te bu kitapta, o?lu uyu?turucu ba??ml?s? olan bir annenin dram?na tan?k oluyoruz.
Evelyne Buchmann, on be? y?l boyunca uyu?turucu kullanan o?lunun, kendisine ve çevresindekilere ya?att??? cehennem azab?n? olanca samimiyetiyle dile getiriyor. Bir anne olarak o?lunu uyu?turucunun elinden kurtarmak için verdi?i mücadeleyi ve hayal k?nkl?klar?yla geçen y?llar?m anlat?yor.
Aktard??? gerçekler, toplumun uyu?turucu ba??ml?s? gençlerin ailelerine kar?? besledi?i önyarg?lar? sarsacak kadar çarp?c?.
?sviçre as?ll? olan E.B., takma isim kullanmaktan vazgeçti. Onun, kendini kamuoyunun Önüne ç?kma cesareti, sak?ncal? noktalar? aç?kça konu?mas? kadar takdire de?erdi. Yazara göre, eroinmanlara, "zavall?" kurbanlar olarak ac?mak yetmiyor ve onlara bu zehirleri sa?lamay? kolayla?t?rmakla hiçbir eroinman kendi ba??ml?l???ndan kurtulam?yor. Uyu?turucuyla mücadelede a??rl?k noktas? daha çok Önleyici ve ba??ml?l??a kar?? mücadeleci tedbirler üzerinde yo?unla?t?nlmal?d?r.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande