Arnold Joseph Toynbee Uygarlik Yargilaniyor

ISBN 13 : 9789757651307

Uygarlik Yargilaniyor

 
9789757651307: Uygarlik Yargilaniyor
Note de l'éditeur :


Bat?n?n ?slam dünyas? üzerine bu yo?un sald?r?lar?, iki uygarl??? günümüzde yeniden kar?? kar??ya getirdi. Görülecektir ki bu, Bat? uygarl???n?n, bütün insanl???n büyük bir toplum olarak birle?tirilmesini ve modern Bat? tekni?ini kullanabildi?imiz yerdeki, gökteki, denizdeki her?eyin denetimini isteyen büyük h?rs?n?n bir parças?d?r. Bat?n?n bugün ?slam'a yapt???n? ?slam da s?ras?yla, hala canl? olan Ortodoks Hristiyan, Hint, Uzakdo?u uygarl?klar?na ve tropik Afrika'da kö?elerine çekilmi? ilkel toplumlara yapmakta... Onun için ?slam ve Bat?n?n ça?da? kar??la?mas?, geçmi?teki ili?kilerinden yaln?zca daha canl? ve içten olmakla kalmam??&#59; Bat?l? adam?n dünyay? Bat?l?la?t?rma» eylemini aç??a ç?karan bir olay olmu?tur -iki dünya sava??n? görmü? bir ku?a??n tarihinde-, bu gerçekten en ilginç ve en önemli olaylardan say?lmal?. Bu yüzden ?slam bir kez daha Bat?yla kar??la??yor. Ne var ki bu kez kozlar, Haçl? Seferlerinin en kritik dönemlerindekinden daha çok aleyhinde&#59; çünkü ça?da? Bat?, ona kar?? yaln?zca silah yönünden de?il ayn? zamanda silah sanayiinin son derece ba?l? oldu?u ekonomik ya?am biçimi konusunda da ve hepsinin üstünde ruhsal kültürde -uygarl?k denilen ve kendi kendine d??a dönük ürünleri yaratan ve besleyen o deruni güçte- de üstün. Arnold J. Toynbee

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande