Döviz Kuru Sistemleri Ve Döviz Krizleri

 
9789758535798: Döviz Kuru Sistemleri Ve Döviz Krizleri
Présentation de l'éditeur :

Döviz kuru sistemleri ile iktisadi krizler aras?ndaki baglant?n?n iyi kuruldugu bir çal??ma. Ayr?ca, dövüz sorunlar?n?n "neden küresel oldu?u kadar yerel oldu?unu da" gösteren aç?klamalar var. Aydan Kansu, kapsaml? bir çal??ma ile bir çok konuya aç?kl?k getirmi?. Kendisini kutlar?m.
Prof.Dr. Erol Manisal?
Türkiye'de ya?anan 1994 ve 2001 krizlerinin nedenlerinin ara?t?r?ld??? bu çal??ma, döviz kuru krizleri aras?nda ba?lant? kurularak söz konusu sorunlar?n uluslararas? ve bölgesel niteliklerini vurgulama yan?nda güncel sorulara da i?aret etmektedir.
Prof.Dr.Erdo?an Alkin
Türkiye gibi sürekli krizlerden muzdarip bir ülkede, Aydan Kansu bu krizlerin finansal neden sonuç ili?kilerini, uluslar aras? ve yerel dinamikler aç?s?ndan kapsaml? bir literatür çal??mas? yaparak inceliyor.
Prof.Dr:Mehmet Altan

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande