Eski Ruslar Ve Büyük Bozkir Halklari 2

 
9789758839117: Eski Ruslar Ve Büyük Bozkir Halklari 2
Présentation de l'éditeur :

Elinizdeki eser, ilk bak?t?a, konunun ortaya konulu?u, kaynak ve literatür seçimi, anlat?m ve hüküm ç?karma hususlar?nda do?ru yöntem ve kompozisyon metotlar? gözetilmeden yaz?lm?? gibi gelebilir. Ama bu, sadece ilk bak??tad?r. E?er iyi dü?ünülürse, bütün bunlar?n mevcut oldu?u ve hiç de banal olmayan bir biçimde sunuldu?u aç?kça görülecektir.

Yazar, ilk bölümlerde, kültür tarihi ve etnik tarih, hatta kaynaklardan faydalanma usulüne ili?kin kendi görü?ünü ortaya koymaktad?r. Yazar?n, her tür literatür kriti?ini, umum ve genelle?tirilmi? çal??malar? göz ard? ederek, sadece kaynaklara istinaden geni? bir tarihi panorama te?kil etmenin mümkün olmad??? konusunda hakl? oldu?u muhakkak.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande