Robert Mantran Osmanli Imparatorlugu Tarihi 1

ISBN 13 : 9789944148108

Osmanli Imparatorlugu Tarihi 1

 
9789944148108: Osmanli Imparatorlugu Tarihi 1
Présentation de l'éditeur :

Egemenliklerini, sadece ordular?n?n gücüyle ve ho?görüsüz diye bellenen bir ?slam sayesinde dayatan, kan dökücü ya da i?ret içinde ya?ayan sultanlar m??

Akla ne kadar a??r?l?k ve eksiklik geliyorsa, Osmanl?lar, onlarla suçland?lar uzun süre. Oysa, kurduklar? imparatorluk, yüzy?llar boyunca, Eskidünya'nun güçleri aras?nda ön s?ray? tuttu ve onun tarihi, kanunlar? ve parlak yönetimi ile bir devlet kurman?n tarihidir ba?ta&;#59; edebiyatta ve sanatta bugün görülebilen tan?klar?yla özgün bir kültürün tarihidir de bu!

XIV. yüzy?l?n ba?lar?nda, Anadolu'da, Bizans ile Selçuklular?n y?k?nt?lar? üzerinde kurulan Osmanl? ?mparatorlu?u, iki buçuk y?l boyunca, Viyana kap?lar?ndan Yemen'e, Cezayir'den Irak'a de?in yay?l?r. Bu geni? alanda, sultan?n otoritesi tart???lmay? kabul etmez. Ne var ki, Müslüman yasas? olan ?eriat?n yan? s?ra, boyun e?dirilmi? halklar?n geleneklerini de korumaya çabalayan bir siyasal sistem yerle?ir. Osmanl?lar?n ?u ho?görüsünü de unutmamal?: ?spanya ve Orta Avrupa Yahudileri gelip onlara s???nd?lar.

Osmanl? büyüklü?ünün simgesi olan Kanuni Sultan Süleyman'?n uzun saltanat?ndan sonra, çatlaklar belirir devlette ve kar???kl?klar sarar eyaletleri. XIX. yüzy?ldaki o a??r gerileyi?in ba?lang?c?d?rlar bu ilk karga?alar. Öyle olunca da, birçok yönetici reformlara giri?ecektir...
(Tan?t?m Bülteninden)

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande