Arshak Safrastian Kurd Ü Kurdistan

ISBN 13 : 9789944382182

Kurd Ü Kurdistan

 
9789944382182: Kurd Ü Kurdistan
Présentation de l'éditeur :

Li siwaren me yen lezgin binere, çi betirs u veki?in in. Binere li eri?a xurt u leza hespen wan. Miroven me dema bi çargavi diçin, tivingen xwe li dijmine xwe dire?inin u rast li ni?ana xwe didin&;#59; ew dikarin dema li bintengiyen kurtanen xwe ve dixi?iqin u di navbera herdu lingen hespen xwe yen pe?iye re tivingen xwe diteqinin ji ?er bikin. Bi izna Xwede! Hindi ku miroven me wiha bin em dikarin dinyaye feth bikin u tu miletek li dinyaye nikare xwe zede li ber me ragire.Kiteba ku bi van rezan dest pe dike di sala 1948an de bi zimane ingilizi li Hollanda çap buye. Li ser niviskare we di literatura kurdoloji de tu agahi ninin. Le wek ku ji nave wi&;#59; Arshak Safrastian (Ar?ak Safrastiyan) xuya dike ku ew ermen e.Disa ji naveroka kitebe diyar e ku di destpeka sedsala 20an de hatiye nivisandin. Pewendiya niviskar bi ?axsiyeten kurd re ba? e&;#59; ew li gelek ciyen Kurdistane geriyaye. Argument u nezikbuna wi wek a entelektueleki kurd e, ji hundiru li meselan dinere, bi çaveki kurdewari ji zemanen kevn heta nive sedsala 20an diroka kurd u Kurdistane radixe ber ça

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande