Music Erdal Erzincan Arif Sag Baglama Metodu 1-2

ISBN 13 : 9789944396646

Baglama Metodu 1-2

Note moyenne 0
( 0 avis fournis par GoodReads )
 
9789944396646: Baglama Metodu 1-2

Baglama Metodu / Baglama Method (2 Cilt)

Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Présentation de l'éditeur :

"Ba?lama&;#59; farkl? isim, tip ve türevleriyle Asya'dan Avrupa'ya uzanan geni? bir co?rafyada hem tezeneli hem de tezenesiz (?elpe) icra edilebilmesi özelli?i ile Anadolu'da çoklu bir geli?me göstermi?tir.?cra tarzlar?ndaki bu çoklu geli?menin yan? s?ra "düzen" diye tabir edilen farkl? akort biçimlerini bünyesinde bar?nd?r?yor olmas?, bu çalg?ya farkl? bir kimlik kazand?rm??t?r.Anadolu'daki geleneksel müzik kültürü içerisinde biçimlenen ba?laman?n bu özgünlü?ü özellikle a??k müzi?i bünyesinde bulunan usta-ç?rak e?itimiyle günümüze kadar aktar?lm??&;#59; zaman içinde kentle?me süreciyle
birlikte akademik e?itim alan?nda da yerini alm??t?r.Ancak, ba?laman?n çoklu geli?im özelli?inin akademik e?itim alan?nda yeterince yans?t?lamad??? dü?üncesi, bizi böyle bir metodu haz?rlamaya yönlendirmi?tir. Bu ba?lamda da, farkl? dönemlerde bireysel gayretlerle devam ettirdi?imiz çal??malar, 2000 y?l?ndan itibaren birle?tirilerek "Ba?lama Metodu" yazma eylemine dönü?türülmü?tür.Ba?laman?n özgünlü?ünü olu?turan ö?elerin korunmas? gerekti?i dü?üncesi de bu birlikteli?in temel ilkesi olmu?tur. Ancak burada ?unu belirtmek gerekir ki bu çalg?n?n bütün özgünlü?ünü kapsaml? olarak bir
kitap halinde sunmak olanaks?zd?r. nitekim ba?lamadaki farkl? icra tarzlar?n?n yan? s?ra, birçok düzen uygulamalar?n?n varl??? ve bu düzenlerin adeta ayr? bir çalg? mant??? ile icra ediliyor olmas?, bu dü?ünceyi desteklemektedir.Bu bilgiler ?????nda&;#59; tezeneli ve tezenesiz (?elpe) icra tekniklerine en uygun düzen oldu?unu dü?ündü?ümüz "Ba?lama Düzeni Metodu" ile yay?n serisini ba?lat?yoruz.Bu kitap kapsam?nda ba?lama düzeni ile ilgili geleneksel çal??lar, yeni geli?meler ve ki?isel çal??malar?n alg?lanmas?na yönelik al??t?rmalar ve ayr?ca düzenin inceliklerini yans?tabilecek nitelikte seçkin bir repertuvar yer almaktad?r.Oldukça geni? bir zaman diliminde ortaya ç?kan bu çal??maya, deneyimleriyle katk? sunan say?n Yücel Pa?makç?'ya, say?n Abdi Co?kun'a ve tavsiyeleriyle çal??maya yön veren say?n Süleyman ?enel'e te?ekkür ederiz.Ba?lamadaki icra kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bu kitab?n farkl? çal??malara zemin olu?turmas? ve geli?tirilerek sürdürülmesi temenisiyle..."

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

Acheter neuf Afficher le livre
EUR 109,84

Autre devise

Frais de port : EUR 10
De Turquie vers Etats-Unis

Destinations, frais et délais

Ajouter au panier

Meilleurs résultats de recherche sur AbeBooks

1.

Sag, Arif; Erdal, Erzincan
Edité par Pan Yayincilik, Istanbul (2013)
ISBN 10 : 9944396648 ISBN 13 : 9789944396646
Neuf(s) Quantité : 1
Vendeur
Istanbul Books
(Istanbul, Turquie)
Evaluation vendeur
[?]

Description du livre Pan Yayincilik, Istanbul, 2013. État : New. Second edition. First edition 2009. Large / 2100 gr. Editors: Translator: 253+289 pages. N° de réf. du libraire B1306005

Plus d'informations sur ce vendeur | Poser une question au libraire

Acheter neuf
EUR 109,84
Autre devise

Ajouter au panier

Frais de port : EUR 10
De Turquie vers Etats-Unis
Destinations, frais et délais