Eylem Korkmaz Montessori Metodu

ISBN 13 : 9789944680202

Montessori Metodu

 
9789944680202: Montessori Metodu
Présentation de l'éditeur :

... Kendi ba??ma yapabilmem için bana yard?m et!
Ana ak?m e?itim ö?renme sürecinde ki?iyi ba??ml? k?larken. Montessor? metodu yukar?daki fikirden yola ç?karak çocu?un ba??ms?zl?k kazanarak özgürlü?e yol almas?n? sa?lar. Montessori metodu, bu fikir do?rultusunda çocuklar?n kendi kendilerine çal??abilecekleri, ö?retmen müdahalesini azaltan e?itim materyalleri ve çocu?un tüm günlük etkinliklerini olabildi?ince az yard?m alarak yapabilmesine olanak sa?layan bir ö?renme çevresi sunar. Farkl? ya?lardan çocuklar?n bir arada ö?renmesine olanak sa?lan?r. Özel e?itilmi? ö?retmen e?itimin belirleyicisi de?il kolayla?t?r?c?s? ve rehberidir. Bir s?n?fta bulunan tüm ö?rencilerin ayn? anda. ayn? konuyu, ayn? yöntemle ö?renebilece?i varsay?m?na dayanan toplu e?itime kar?? ç?kar. Çocu?un ö?renme sürecini belirleyen kendi ilgileri ve h?z?d?r. Bu nedenle e?itim bireyseldir. Çocu?u di?er ö?rencilerle k?yaslayan, derecelendiren ve rekabete yol açan de?erlendirme yöntemleri kullan?lmaz. De?erlendirme de çocu?un kendi ilgilerini ke?fetme sürecinin bir parças?d?r. Tüm bu uygulamalar ve daha fazlas? çocu?un kendi potansiyelini ke?fedece?i ve ortaya ç?karabilece?i bir ö?renme ortam? sunar. Montessori metodunun nas?l olu?tu?unun ve nas?l uyguland???n?n anlat?ld??? bu kitab?n e?itimde alternatif yakla??mlar aray???nda olan ailelere ve e?itimcilere katk? sa?layaca??n? umuyoruz.

Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.

(Aucun exemplaire disponible)

Chercher:Créez une demande

Si vous ne trouvez pas un livre sur AbeBooks, nous le rechercherons automatiquement pour vous parmi les livres quotidiennement ajoutés au catalogue.

Créez une demande